Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Інформація для студентів та кандидатів з України

​Іраністичні студії в Ягеллонському університеті відбуваються з 1919 року, хоча першу лекцію з перської літератури в нашому закладі виголосив ще у 1824 році орієнталіст Вільгельм Мюнніх, професор ЯУ та член Краківського наукового товариства. Тадеуш Ковальський (1889-1948) започаткував тут викладання перської мови та літератури, розвинувши ісламознавчі студії на основі трьох східних мов: арабської, турецької та фарсі.

<span lang="uk">Сходознавство в Ягеллонському університеті існувало впродовж усього двадцятого століття, хоча зазнавало певних формальних змін у організації викладацьких одиниць. Сьогодні Кафедра іраністики Інституту сходознавства ЯУ – це науково-дослідна одиниця, що готує спеціалістів у галузі літератури, мов і культури Афганістану, Ірану, Курдистану і Таджикистану. Серед наукових інтересів краківських дослідників є перська класична література, середньоперська література, історія перської лексикографії, діахронічне іранське мовознавство, культура іранських народів, історія іранського світу. Наші працівники та випускники, окрім перекладацької роботи, працюють також радниками з міжкультурної комунікації, військовими викладачами, агентами дипломатичного корпусу, журналістами чи редакторами.

Іраністичні студії в Ягеллонському університеті передбачають два етапи: бакалаврат і магістратуру. Через три роки навчання, склавши іспити, передбачені програмою, студент здобуває ступінь бакалавра (ліценціата). Тоді він може продовжити навчання на рівні магістратури. Ступінь магістра студент здобуває після двох років навчання та захисту магістерської роботи.

Іноземці також можуть навчатися в Ягеллонському університеті. Вступник обов’язково проходить співбесіду, тобто розмову кваліфікаційну. Загалом, навчання для іноземців є платним, але правило також передбачає винятки – право навчатися безкоштовно належить, поміж іншими, особам, що мають статус біженця, що мають дозвіл на постійне перебування на терені Європейського Союзу чи тим, що мають Карту Поляка (повний перелік знаходиться за посиланням). Заплановане нововведення у вигляді можливості звертатися про звільнення від оплати за навчання для студентів першого курсу (зараз можна подавати запит на звільнення від оплати навчання, починаючи з другого курсу і далі) ще не запроваджене в дію.

Для громадян України – студентів українських вишів, існує можливість навчатися в Ягеллонському університеті. Умови такого трансферу описані тут.

На сторінці https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy є додаткова інформація для студентів, аспірантів та викладачів з України. Слідкуйте за цими даними, бо праця над оновленням засобів підтримки триває.
Рішенням «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території їхньої держави» від 12 березня 2022 року запроваджено низку пільг для студентів та абітурієнтів з України, які бажають навчатися в польських університетах. Ці можливості стосуються також звернення про соціальну стипендію та студентський кредит за спрощеною процедурою та без обмеження кількості виплат від університету особам, що звертаються про допомогу. Ті, хто не мають документів про зараховані курси, здані іспити, заліки чи практики зі спеціальності, теж мають можливість продовжувати навчання. Також передбачена спрощена система прийому абітурієнтів. Звісно, ці можливості стосуються і бажаючих розпочати чи продовжити навчання на іраністиці в нашому університеті.

Ласкаво просимо!
Зацікавлених просимо звертатися за адресою: k.rakowiecka-asgari [at] uj.edu.pl.</span>

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów i kandydatów z Ukrainy

Systematyczne studia iranistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim od roku 1919, choć pierwszy wykład na temat literatury perskiej został wygłoszony na naszej uczelni już w rou 1824 przez Wilhelma Münnicha. Początki nauczania języka i literatury perskiej są związane z osobą postacią Tadeusza Kowalskiego (1889-1948), twórcy studiów islamistycznych z trzema językami orientalnymi: arabskim, tureckim oraz perskim.

Przez cały dwudziesty wiek studia orientalistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim były kontynuowane, choć zmieniała się formalna organizacja prowadzących je jednostek. Współcześnie Zakład Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ to jednostka naukowo-badawcza, która kształci specjalistów w dziedzinie literatury, języków i kultury Afganistanu, Iranu, Kurdystanu i Tadżykistanu. Przedmiotami zainteresowań krakowskich badawczy pozostają m.in. perska literatura klasyczna i współczesna, literatura średnioperska, historia leksykografii perskiej, diachroniczne językoznawstwo irańskie, kultura ludów irańskich, historia świata irańskiego. Nasi pracownicy oraz absolwenci pracują między innymi jako tłumacze, doradcy ds. kontaktów międzykulturowych, szkoleniowcy wojskowi, pracownicy korpusu dyplomatycznego, dziennikarze, czy redaktorzy.

Studia iranistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim mają charakter dwuetapowy: po trzech latach nauki i spełnieniu wymogów przewidzianych regulaminem studiów, student otrzymuje tytuł licencjata. Ma wówczas możliwość do kontynuowania nauki na poziomie studiów uzupełniających magisterskich. Stosowny tytuł otrzymuje po kolejnych dwóch latach nauki i po obronie pracy magisterskiej.

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą podjąć także cudzoziemcy. Do przyjęcia na studia niezbędne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Co do zasady, studia dla cudzoziemców są odpłatne, jednak obowiązujące przepisy przewidują wyjątki – uprawnienione do studiowania bezpłatnie są m.in. osoby posiadające status uchodźcy, posiadające zezwolenie na pobyt stały na terenie Unii Europejskiej oraz posiadające Kartę Polaka (pełna lista znajduje się tutaj). Planowana jest zmiana polegająca na umożliwieniu kandydatom wnioskowania o zwolnienie z opłaty za studia również za pierwszy rok (aktualnie można wnioskować o zwolnienie od drugiego roku studiów), natomiast jeszcze nie została wprowadzona.

Istnieje możliwość przeniesienia na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim obywateli Ukrainy – studentów tamtejszych uczelni. Zasady transferu opisano tutaj. 

Na stronie https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy znajdują się inne informacje dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z Ukrainy. Zachęcamy do śledzenia tej strony, gdyż cały czas trwają prace nad kolejnymi instrumentami wsparcia.

Szereg ułatwień dla studentów i kandydatów na studentów z Ukrainy, którzy pragnęliby podjąć naukę na polskich uczelniach wprowadza Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczą one między innymi wprowadzenia możliwości ubiegania się przez te Osoby o stypendium socjalne i kredyt studencki w ramach uproszczonej procedury oraz bez ograniczenia liczby zapomóg wypłacanych przez uczelnię. Możliwość kontynuacji kształcenia mają także osoby, które nie posiadają dokumentów potwierdzających zaliczone okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe. Przewidziano także ułatwienia dla kandydatów przystępujących do procedury rekrutacyjnej. Udogodnienia te dotyczą także oczywiście osób, które zdecydują się na rozpoczęcie lub kontynuację studiów iranistycznych na naszej uczelni.

Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: k.rakowiecka-asgari [at] uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Iranistyki Instytutu Orientalistyki

al. Mickiewicza 9
33-332 Kraków
Telefon: 12 663 45 05, -06, -07
Zakład Iranistyki Instytutu Orientalistyki
al. Mickiewicza 9
33-332 Kraków
Informacje kontaktowe

https://iranistyka.io.filg.uj.edu.pl/start

Adres: al. Mickiewicza 9, 33-332 Kraków

Telefon: 12 663 45 05, -06, -07